Privacybeleid Bouwhuis Hout Design

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met;

Bouwhuis Hout Design, de Tsjotter 5, 9074 DM Hallum, KvK 01099982

Versie: juni 2019

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst via het contactformulier of rechtstreeks, waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Bouwhuis Hout Designgebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Bouwhuis Hout Design

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;

Bewaartermijnen

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen dienst hebt afgenomen, zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en uiterlijk tien jaar na ons laatste contact verwijderen.

De periode van tien jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst plus drie jaar. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en nemen de bescherming van uw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@bouwhuishoutdesign.nl.